Dotace IROP

 

V současné době je pro zájemce z řad SVJ a vlastníků bytových domů mimo oblast Prahy (pro hl m. Prahu je k dispozici Nová zelená úsporám) otevřena 78. výzva v programu IROP.

Řídicí orgán Integrovaného regionální operačního programu (ŘO IROP) vyhlásil 12. 1. 2018 novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Žádosti mohou být podány do 29. 11. 2019. Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu. Mezi tyto změny patří zejména:
 • nižší počet indikátorů povinných k výběru a k naplnění – některé indikátory bude ŘO IROP sledovat a vyhodnocovat pouze interně, což nově znamená, že jejich nesplnění nebude postihováno;
 • jednoduchý krycí list jako součást podkladů pro hodnocení – úkolem krycího listu je snadno získat údaje pro vyhodnocení indikátorů a zároveň žadateli významně pomoci s výčtem indikátorů, které jsou povinné k výběru;
 • oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě;
 • rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech mimo veřejnou podporu podle nařízení č. 651/2014 (tedy mimo režim „blokových výjimek) na celkové výdaje projektu zaměřené na snížení energetické náročnosti;
 • změna (zmírnění) definice bytového domu – nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba;
 • společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.

 

Chystáte se revitalizovat bytový dům a chtěli byste vědět, zda je pro váš konkrétní dům dotace IROP vhodná? Kontaktujte nás a my vám vše srozumitelně vysvětlíme.

 

 

Dotace NZÚ

 

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR již na konci loňského roku společně vyhlásily novou kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Podpora je poskytována pro bytové domy na území hl. m. Prahy (pro mimo pražské je k dispozici IROP)

Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů) nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C (efektivní využití zdrojů energie) omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25 % řádně způsobilých doložených výdajů.

Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 000 Kč.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. března 2016 do 31. prosince 2021 (pokud nebudou finanční prostředky vyčerpány dříve).

 

Na co je možné žádat o podporu?

 • Dotace na zateplení a výměnu oken okna
 • Dotace na vytápění – kotle, tepelná čerpadla atd.
  • Kotle na biomasu (ruční i automatické)
  • Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem (ruční i automatická dodávka paliva)
  • Tepelná čerpadla všech typů
  • Plynové kondenzační kotle
  • Solární systémy pro ohřev teplé vody
 • Dotace na větrání s rekuperací
 • Dotace na výstavbu nízkoenergetických rodinných domů
 • Dotace na odborné posudky

 

Chystáte se revitalizovat bytový dům a chtěli byste vědět, zda je pro váš konkrétní dům dotace Nová zelená úsporám vhodná? Kontaktujte nás a my vám vše srozumitelně vysvětlíme.